Privacyverklaring

BeautyFeet, gevestigd aan Triangelhof 51, 1544 WS Zaandijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.beautyfeet.info
Triangelhof 51
1544 WS Zaandijk
+31 (0)651748202
Wendy Kleijer is de Functionaris Gegevensbescherming van BeautyFeet.
Zij is te bereiken via info@beautyfeet.info

Persoonsgegevens die wij verwerken

BeautyFeet verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een afspraak op deze website aan te maken, in correspondentie, telefonisch of mondeling.
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

BeautyFeet verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
– gezondheid (t.b.v. Pedicure behandelingen)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

BeautyFeet verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen, aanschrijven of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten aan u (af) te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

BeautyFeet neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van BeautyFeet) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

BeautyFeet bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden
Personalia > Bewaartermijn: zolang u actief klant bent van BeautyFeet> Reden: Pedicure dienstverlening
Adres > Bewaartermijn: zolang u actief klant bent van BeautyFeet> Reden: Pedicure dienstverlening
Telefoonnummer > Bewaartermijn: zolang u actief klant bent van BeautyFeet> Reden: Pedicure dienstverlening
E-mail (adres) > Bewaartermijn: zolang u actief klant bent van BeautyFeet> Reden: Pedicure dienstverlening
Klantenkaart > Bewaartermijn: zolang u actief klant bent van BeautyFeet> Reden: Pedicure dienstverlening
Gegevens van inactieve klanten worden 2 jaar na het laatste contact (digitaal en/of persoonlijk) verwijderd. Een klant wordt als inactief beschouwd als er na 2 jaar geen contact (digitaal of schriftelijk) meer is geweest met BeautyFeet.
Fiscale administratie, inclusief daarvoor verkregen persoonsgegevens, wordt 7 jaar bewaard volgens de wettelijke bewaarplicht.

Delen van persoonsgegevens met derden

BeautyFeet verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

BeautyFeet gebruikt cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door BeautyFeet en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@beautyfeet.info.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

BeautyFeet wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

BeautyFeet neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via e-mail: info@beautyfeet.info